Välkomna alla medlemmar på årsmöte för skyttegillet 25 februari kl 10.00.

Vi möts i klubbstugan på Lövåsen.

För att ha rösträtt på mötet ska medlemsavgiften för 2024 vara betald.

Alla medlemmar har rätt att ta del av handlingarna till mötet. För att få tillgång till handlingarna, maila micko.bjorck@gmail.com.

Välkomna!

Dagordning

 1. Mötets öppnande 
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande och och sekreterare för mötet
 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2023
 8. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2023
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 11. Fastställande av medlemsavgifter
 12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 14. Val av föreningens ordförande för en tid av 1 år
 15. Val av övriga ledamöter i styrelsen
 16. Val två revisorer och suppleant
 17. Val ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år
 18. Val av ombud till SDF-möten och andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud
 19. Val av andra förtroendeposter
 20. Övriga frågor
 21. Mötets avslutande